Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii audytora potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych.
Ogromną wagę przykładamy do przepływu informacji pomiędzy nami a naszymi klientami a także do organizacji pracy szanującej czas i priorytety pracowników reprezentujących klienta.
Pragniemy, aby nasi klienci zapamiętali nas jako ludzi, z którymi dobrze się współpracuje, którzy potrafią słuchać i z szacunkiem odnoszą się do każdego poglądu.
Duże znaczenie ma dla nas przepływ informacji pomiędzy nami a wszystkimi organami badanej Jednostki.
Nadrzędną dla nas wartością jest niezależność i etyka zawodowa, dlatego za cel naszych działań przyjęliśmy pełną zgodność z powszechnie akceptowanymi Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowym Kodeksem Etyki.

Podczas badania sprawozdania finansowego proponujemy klientom następujący przebieg prac:

W ramach opracowania strategii badania jest to:
 • poznanie działalności badanej Jednostki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego
 • wstępne rozpoznane możliwości kontynuowania przez Jednostkę działalności
 • ogólne zapoznanie się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej
 • wstępne rozpoznanie i analiza czynników ryzyka
 • wypracowanie strategii badania
W ramach opracowania szczegółowego planu badania jest to:
 • identyfikacja istotnych transakcji oraz przegląd stosowanych procedur księgowych
 • identyfikacja stosowanych w jednostce mechanizmów kontrolnych
 • zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi
 • ocena działania systemu kontroli wewnętrznej
 • identyfikacja obszarów potencjalnych błędów
 • ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów - ich rodzaj, zakres oraz terminy przeprowadzenia
Oczekujemy od klienta poinformowania nas o terminach i miejscach dokonywania spisu z natury rzeczowych składników majątku. Przedstawiciel audytora zwykle uczestniczy w spisie z natury.

W myśl przepisu art. 65 ustawy o rachunkowości celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem mówiącej o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje finansową, jak również wynik finansowy badanej Jednostki.
Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno-prawnej, dbając o dotrzymanie wszystkich warunków umownych. Działamy szybko, rzetelnie i dyskretnie.

Organizacja badania powinna zapewnić biegłemu rewidentowi możliwość obserwacji spisu z natury znaczących składników majątku Jednostki, dlatego umowa powinna być zawarta przed rozpoczęciem IV kwartału roku obrotowego.

Kolejne etapy badania to:
 • badanie wstępne - podstawowe informacje o Jednostce, ocena kontroli wewnętrznej, przegląd i ocena funkcjonowania przyjętych zasad rachunkowości, ogólny przegląd sprawozdań finansowych za rok ubiegły i bieżący.
 • analiza działalności - analiza wskaźnikowa Jednostki, ocena stanu majątkowego i finansowego
 • badanie sprawozdania finansowego - ocena prawidłowości aktywów i pasywów wykazanych w bilansie, ocena prawidłowości wyniku finansowego oraz podatku dochodowego wykazanych w rachunku zysków i strat
 • badanie pozostałych sprawozdań - sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, przepływów środków pieniężnych, informacji dodatkowej, ocena zdarzeń po dacie bilansu, badanie sprawozdania z działalności
 • podsumowanie badania - zebranie dokumentacji, przegląd badania, opracowanie projektu opinii i raportu z badania, weryfikacja sporządzonej dokumentacji, przedstawienie ostatecznych wyników badania
Efektem badania sprawozdania finansowego jest: opinia, raport i ewentualnie list do Zarządu Jednostki. Przeprowadzone badanie pozwala na określenie prawidłowości systemów działania Jednostki, analizy istotnych problemów, jak również przedstawienie oceny uzyskiwanych efektów i określenia czynników ryzyka gospodarczego kontynuowania działalności.

Audyt proponujemy przeprowadzić etapowo, jako:
 • badanie wstępne - przed zamknięciem ksiąg rachunkowych (np. w IV kwartale roku obrotowego), aby można było dokonać ewentualnych korekt i wyjaśnień oraz dopełnić obowiązku obserwacji przez biegłego rewidenta przebiegu spisu z natury
  ( zgodnie z art.66 u.o.r.)
 • badanie finalne - po sporządzeniu i udostępnieniu kompletnego sprawozdania finansowego, podpisanego przez Kierownictwo Jednostki
Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów badania są ustalane w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy o badanie sprawozdania finansowego.
Pragniemy podkreślić, iż od chwili podpisania umowy aż do czasu zakończenia badania, uzyskują Państwo prawo do konsultacji w zakresie rachunkowości i podatków. Staramy się także zapewnić przeprowadzenie audytu w dogodnym dla Państwa terminie.
Warunki finansowe są określane w kwocie netto + 22% VAT po uzyskaniu informacji na temat struktury i wielkości Jednostki. Ustalona cena obejmuje całość kosztów związanych z audytem.
Stawiamy do Państwa dyspozycji bogate doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz sprawną organizację, zdolną świadczyć kompleksowe usługi audytu i doradztwa.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez bezpośrednie spotkanie, kontakt telefoniczny, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.